مطالعات زبانی , بلاغی (JLRS) - مقالات آماده انتشار