مطالعات زبانی و بلاغی (JLRS) - فرایند پذیرش مقالات