مطالعات زبانی - بلاغی (JLRS) - فرایند پذیرش مقالات