مطالعات زبانی , بلاغی (JLRS) - فرایند پذیرش مقالات